Contract cu turistul

CONTRACT – CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 Nr……………… din…………………………….

 

Părţile contractante

Societatea comercială SC ART PRINT SRL, Loc. Constanta, Str. Dionisie cel Mic , Nr. 59, Bl. 62, Sc. B, Ap.25, cod unic de înregistrare 21608702J13/1332/2007, CONT IBAN RON : RO16 BRDE 140S V682 0214 1400, CONT IBAN EURO: RO55 BRDE 140S V658 9761 1400, titulară a Licenţei de turism nr. 4797/04.11.2009 pentru Agenţia de Turism turoperatoare TOMIS  TRAVEL , cu punctul de lucru în Bucuresti, Str. Tulcei, nr. 2, Bl. 2B, Sc. B, Parter, Tel/fax: 0241/611.788, 0723.191.461, E-mail: office@tomistravel.ro. Web: http://nisipuriledeaur.com reprezentată prin Gemanaru Florin în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia,

Turistul/reprezentantul turistului,

Domnul/Doamna    , domiciliat/domiciliată în ……………………, telefon fix…………………….  ,…mobil. ……………………..0e-mail:……………………………………., posesor/posesoare al/a  …………..,  Seria ……….  , Nr. ……………..  eliberat/eliberată de  …………… , la data de  …………….. , au convenit la încheierea prezentului contract, în condiţiile de mai jos:

  I.     Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.

II.     Preţul  

1.Preţul contractului este de    ……………………    şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Prin plata facturii proforme nr __data  _____ dl./dna. acepta si semneaza conditiile inscrise in prezentul contract.

2.Dacă plata contravalorii sumei în EURO se va face in RON, Agenţia va percepe turistului un coeficient de risc valutar de 2% aferent cursului BNR din ziua plăţii.

III.     Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1.În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

2.Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3.În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (grevă, conflicte politice şi de război, situaţii catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene în mod unilateral stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privirea la orar sau itinerar, anulari, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, faliment etc.).

5.Cazarea se va face la hotelul pentru care aţi primit confirmarea şi pentru care aţi plătit. In situaţia în care hotelierii au vândut locuri peste capacitatea de cazare a hotelului atunci, dacă excursia nu a început, agentia de turism vă propune cazare alternativă. Dacă excursia a început, se va asigura cazare compensatoare (redirecţionare) la un hotel de aceeaşi categorie ca şi cel comandat iniţial. Camerele  se repartizează de către recepţia hotelului respectiv şi acest lucru nu poate fi influenţat de agentia de turism.

6.Agenţia are obligaţia să furnizeze telefonic, în scris sau prin alt mijloc de comunicare, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai puţin la avion);

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia/acestuia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c)  pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

IV.     Drepturile şi obligaţiile turistului

1.În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Pentru modificare de nume se percepe o taxă de 25 € de persoană.

2.Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la rezervare (ex. nume prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciuliu etc.)

3. In cazul sejururilor de odihnă şi/ sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor(de ex in Romania check-in-ul se face  la ora 18:00 iar check-out-ul la ora 12:00). In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se pot modifica .

4.În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

5.Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la Cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a)  rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.1. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară (caz în care turistul va suporta imediat costurile suplimentare), propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.2. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare);

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

6.Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore. În cazul de forţă majoră, Agenţia are dreptul de a reţine contravaloarea cheltuielilor aferente pachetului turistic eşuat şi de a returna turistului diferenţa rămasă din suma totală plătită.

7.Dacă turistul solicită schimbarea perioadei, hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

8.Turistul are obligaţia să respecte condiţiile şi termenele de plată. În cazul nerespectării condiţiilor şi termenelor de plată Agenţia are dreptul la următoarele:

a)să anuleze rezevarea şi să rezilieze contractul de călătorie – caz în care Turistul este obligat să plătească penalizarea conform condiţiilor de renunţare. În cazul unui avans deja achitat Agentia are dreptul de a păstra avansul respectiv ca şi penalizare aferentă renunţării.

b)să întrerupă complet sau să furnizeze parţial serviciile comandate, până când achitarea datoriilor de către Turist este înregistrată.

c) În cazul în care până la data călătoriei nu este înregistrată plata integrală aferentă sejurului comandat, acest fapt se consideră a fi renunţare şi intră în vigoare penalizările aferente condiţiilor de renunţare din prezentul contract.

9.Turistul este obligat in functie de fiecare locaţie să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, (cu exceptia cazurilor în care aceste taxe s-au achitat in Agenţie), etc., fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament, etc), în vederea acordării serviciilor turistice. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificarilor apartine in exclusivitate autoritatilor de resort ale tarilor respective.
Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

V.     Renunţări, penalizări, despăgubiri

Turistul răspunde pentru siguranţa  propriilor bagaje.

1.În cazul în care turistul nu achită integral contravaloarea pachetului de servicii turistice contractat, până la data scrisă în contract sau renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

a) pentru fiecare hotel in parte sunt stabilite conditiile de anulare si penalizare.In momentul sosirii emailului de confirmare aveti si conditiile de anulare si penalizare.

b) pentru programe si oferte speciale de tip. Early booking, Inscrieri Timpurii, penalizare pentru renuntarea la servicii dupa ce acestea au fost confirmate si facturate este de 100% din valoare.

2.Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

3.În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viză de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia, respectiv se vor aplica penalizarile aferente renunţării contractului.

4.În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

6.Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

7.Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

8.Modificarea contractului la solicitarea turistului, altele decât cele prevăzute special în prezentul contract şi care presupun anularea contractului, se taxează cu 25 Euro/persoană.

VI.     Reclamaţii

1.În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce va fi predată reprezentantului local al Agenţiei, iar în cazul în care nu există responsabil/reprezentant local, directorului hotelului, directorului restaurantului sau recepţionerei, iar aceştia vor intocmi la faţa locului un proces verbal de constatare.

2.Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris alaturi de procesul verbal incheiat,  în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului în scris răspunsul la sesizare.

În cazul în care turistul nu respectă termenul şi condiţiile prevăzute pentru depunerea reclamaţiei scrise şi a procesului verbal de constatare, Agenţia nu este răspunzătoare să plătească despăgubiri.

VII.     Asigurări

1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG SA  din localitatea BUCURESTI, str. Intrarea Sectorului, nr.1, sect.3, telefon 021/ 310  86 24 , fax .021/ 310 86 26.

2.Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care   să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

3.Turistul are posibilitatea de a încheia la Agenţie asigurarea medicală de călătorie, care este valabilă pe perioada desfăşurării serviciilor turistice,  în acest caz sunt valabile condiţiile asiguratorului

4.Agenţia vă recomandă, opţional, încheierea asigurării storno, care acoperă penalităţile pe care ar trebui să le suporte turistul în cazul în care renunţă la călătorie datorită următoarelor situaţii: deces, îmbolnăvire gravă, citare într-un proces, etc. Acest contract de asigurare storno se întocmeşte în momentul semnării contractului de prestări servicii turistice, prima de asigurare variind în funcţie de valoarea totală a pachetului de servicii turistice . În momentul întocmirii contractului de asigurare storno turistul va lua la cunoştinţă şi va respecta prevederile asiguratorului privind condiţiile de asigurare în cazul riscului de anulare a călătoriei.

VIII.     Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a)  voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

b) programul turistic, bonul de comanda si informaţiile/condiţiile aferente  în cazul acţiunilor turistice.

IX.     Condiţii de călătorie

1.În funcţie de destinaţie, turiştii trebuie să posede paşaport sau carte de identitate. Documentele trebuie să fie valabile minim 6 luni de la data întoarcerii;

2.Minorii care călătoresc doar cu unul dintre părinţi, vor trebuie să prezinte la vamă acordul notarial al părintelui care nu însoţeste minorul;

3.Minorii care călătoresc neînsoţiţi de nici unul dintre părinţi, vor trebui să prezinte la vamă acordul notarial al ambilor părinti, copie după paşaport/carte de identitate iar adultul însoţitor trebuie să prezinte cazierul judiciar. Mai multe informaţii pe http://www.politiadefrontiera.ro

X.     Dispoziţii finale

1.Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2.Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului Nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3.Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

Agenţia TOMIS TRAVEL                                                                                                                                  Turist,

Reprezentant,

GEMANARU FLORIN

Ştampilă